Jornada sobre Industria Intel·ligent a la Universitat de Girona

El passat 14/11/2016, MASALÓ realitza una ponència sobre aplicació de l’Eficiència Energètica en la Industria Intel·ligent, i també, com a Partner d’Universal Robots, participem conjuntament en una ponència sobre Robòtica Col·laborativa i mostrem una aplicació amb un robot col·laboratiu de Universal Robots.

MASALÓ instal·la una Zona Expo interactiva amb “Smart Panels”, i el software POWER MONITORING EXPERT d’Schenider i un robot col·laboratiu amb una aplicació de paletitzat i apilonat.